Regulamin sklepu

CORSPLEAN.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego CORSPLEAN.PL www.corsplean.pl (zwany dalej: Sklepem).
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.corsplean.pl w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Sklep internetowy pod adresem CORSPLEAN.PL prowadzony jest przez Włodzimierza Sosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CORSPLEAN Włodzimierz Sosiński z siedzibą w Świdnicy przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7, 58-100 wpisanego do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 881-000-78-60 (zwanego dalej Sprzedawcą).
  1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy :
  2. korespondencyjnie na adres: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7, 58-100 Świdnica
  3. pod numerem telefonu: tel.: 739 908 136 w godz. 9-17 (poniedziałek – piątek)
  4. poprzez e-mail na adres: info@corsplean.pl
 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych (takie jak komputer lub urządzenie mobilne), a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są cenami brutto, które zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące w Sklepie internetowym, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, a w przypadku gdyby Kupujący dokonał już zapłaty zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, przyjmowanie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów Sklepu.
 9. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 10. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§2 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu do dostawy, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru towarów poprzez dodanie ich do koszyka i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Do prawidłowego wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy” oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierać informacje dotyczące: a. opisu przedmiotu zamówienia, b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c. wybranej metody i terminu płatności, d. wybranego sposobu dostawy, e. danych kontaktowych Kupującego f. danych do faktury
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży, następuje poprzez przesłanie ich Kupującemu na podany adres e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar faktury VAT lub rachunku.
 6. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.
 7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§3 Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

A) szybkie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (PayPro Spółka Akcyjna)

 1. Przelewając pieniądze za pomocą systemu Przelewy24. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu środków na koncie Sklepu.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sklepu.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, zgodnie z cennikiem udostępnionym przez wysłaniem zamówienia.

§4 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki towarów wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu otrzymania pustych butli klienta.
 3. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer lub adres e-mail podany w zamówieniu Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej za pomocą danych podanych w wiadomości SMS lub e-mail.
 5. Sprzedawca nie przewiduje możliwości osobistego odbioru zamówienia.
 6. Koszt dostawy towaru w przypadku:

– zamówienia realizowane za pomocą Paczkomatów InPost pokrywa w całości Kupujący.

– zamówienia realizowane za pomocą Kurier Do Domu pokrywa Kupujący.

 1. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Kiedy towar znajdzie się ponownie Sklepie i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 3. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 4. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie 1, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu

udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7, 58-100 Świdnica; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres info@corsplean.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

 1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 4. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sklep wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§6 Rękojmia i zwroty

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę Kupujący może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie pisemnej lub mailowej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.
 7. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@corsplean.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.
 8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez firmę CORSPLEAN Włodzimierz Sosiński z siedzibą w Świdnicy przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7, 58-100 Świdnica danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Sklep informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary poprzez Przelewy24, są przekazywane spółce PayPro Spółka Akcyjna, jako administratora danych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.
 5. Sklep informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 7. Sklep i prowadzący go przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.corsplean.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7, 58-100 Świdnica.

Załączniki:

 1. informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
 2. wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny pod adresem internetowym www.corsplean.pl

ZAŁĄCZNIK 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od daty wydania towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz
Kategorie
Cena - slider
15499

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.